Khoản vay Bitrue
--
USDT
Tổng số tiền vay($)
Lãi suất hàng ngày:%
Trả nợ linh hoạt
Không có thời hạn giao hàng

Lãi chưa trả($) ≈ --

-- USDT

Tổng số tiền vay($)

Trả lại

-- (Các) Lệnh

Lệnh có rủi ro cao

Lệnh gọi ký quỹ

Mô tả Sản phẩm

Khoản vay Bitrue
Giới thiệu

Bitrue Loans là dịch vụ cho vay tiền kỹ thuật số được cung cấp bởi sàn giao dịch Bitrue. Cầm cố số tiền của bạn để vay USDT, BTC, XRP hoặc ETH.Điều này cho phép bạn tiếp tục giữ quyền đối với loại tiền kỹ thuật số của mình đồng thời giải phóng vốn lưu động cho các dự án trước mắt.

Quy tắc sản phẩmLịch sử vay vốnLịch sửtrả nợLịch sử lệnh gọi ký quỹ

Dịch vụ cho vay mà chúng tôi cung cấp đề cập đến dịch vụ cho vay cầm cố, trong đó Người dùng cầm cố một đồng tiền kỹ thuật số (“Đồng tiền cầm cố”) do chính họ nắm giữ trên nền tảng của chúng tôi để vay một đồng tiền kỹ thuật số khác (“Đồng xu được vay”). Người dùng phải vượt qua xác minh KYC và thiết lập mã PIN trước khi có thể sử dụng dịch vụ cho vay. Các quy định cụ thể của dịch vụ cho vay được liệt kê dưới đây:

1.Số lượng Đồng tiền cam kết không được nhỏ hơn Số tiền cam kết tối thiểu, được tính bằng: 100 USDT / đơn giá USDT theo thời gian thực của Đồng tiền cam kết.

2.Các đồng tiền có thể được sử dụng làm Đồng tiền cam kết bao gồm các đồng tiền dưới đây:

1) Coins chính thống:

2) Stablecoin:

3) Altcoins:

3.Thời hạn cho vay: không giới hạn, trừ khi lệnh của Người dùng đạt đến mức gọi ký quỹ hoặc được giao bắt buộc.

4.Lãi: lãi thả nổi và được tính hàng ngày vào lúc 17:00 (UTC).

5.Tỷ lệ cầm cố cho vay: , được đặt theo mức xếp hạng rủi ro của Đồng tiền cầm cố.

6.Tỷ lệ phân phối bắt buộc: , được đặt theo xếp hạng rủi ro của Đồng tiền cam kết.

7.Tỷ lệ cam kết: không cố định, được tính như sau: (định giá Đồng xu đã vay của một đơn đặt hàng + định giá tiền lãi chưa thanh toán) / định giá Đồng xu đã thế chấp) * 100%

8.Trả nợ thông thường: Người dùng có quyền, trước khi giao hoặc đóng bắt buộc, hoàn trả tiền gốc và lãi bất kỳ lúc nào dưới dạng Đồng xu đã vay (trái ngược với Đồng tiền cầm cố), với điều kiện là số tiền lãi chưa thanh toán được hoàn trả trước tiền gốc. Nguyên tắc trả nợ gốc và lãi được liệt kê dưới đây. Bitrue sẽ trả lại Đồng xu đã cam kết của Người dùng vào tài khoản giao ngay của họ theo tỷ lệ với số tiền gốc và lãi thực sự được Người dùng hoàn trả, cho đến khi tất cả số tiền gốc và lãi chưa thanh toán được hoàn trả đầy đủ.

9.Phương thức trả nợ gốc: Người dùng có thể lựa chọn trả toàn bộ hoặc một phần tiền gốc theo ý mình.

10.Phương thức trả lãi: số tiền lãi phải trả sẽ được thông báo vào cuối mỗi tháng và phải hoàn trả trước ngày 5 của tháng tiếp theo. Nếu không nhận được khoản hoàn trả trước thời hạn, hệ thống sẽ tự động khấu trừ tiền vào lúc 16:00 UTC vào ngày thứ năm (không bị phạt), tức là tiền lãi sẽ tự động được ghi nợ từ tài khoản giao ngay và nếu số dư của tài khoản giao ngay không đủ, hệ thống sẽ khấu trừ số tiền lãi còn lại từ tài khoản cầm cố.

11.Lệnh gọi ký quỹ và chuyển giao bắt buộc: khi tỷ lệ cam kết tăng lên đến mức nguy hiểm, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Người dùng qua email và SMS và sẽ khuyến khích đáp ứng lệnh gọi ký quỹ. Nếu Người dùng không thực hiện lệnh gọi ký quỹ hoặc lệnh gọi ký quỹ không đủ vì bất kỳ lý do nào khác để đạt hoặc vượt quá tỷ lệ giao hàng bắt buộc thì lệnh của người dùng sẽ được chuyển giao bắt buộc. Trong trường hợp đó, đơn đặt hàng sẽ được coi là đã hoàn thành và Người dùng không bắt buộc phải trả tiền hoặc thực hiện lệnh gọi ký quỹ, v.v.

Ví dụ: nếu tỷ lệ cam kết bắt buộc của lệnh được đặt là 85% và tỷ lệ cam kết của nó đạt 85% trở lên thì lệnh của Người dùng sẽ phải chịu sự lệnh bắt buộc, tức là tất cả các Đồng tiền cam kết của Người dùng và mọi lợi ích, số tiền thu được hoặc quyền lợi từ các Đồng xu đã cầm cố đó (nếu có) sẽ thuộc sở hữu của chúng tôi và tất cả các Đồng tiền được vay cũng như mọi lợi ích, số tiền thu được hoặc quyền lợi từ các Đồng xu đã vay đó (nếu có) sẽ thuộc sở hữu của Người dùng và mối quan hệ cho vay giữa Người dùng và Bitrue liên quan đến đơn hàng cụ thể đó sẽ bị chấm dứt.

12.Chấm dứt bắt buộc: Đối với lệnh có thời hạn hơn một tháng, Bitrue có quyền chấm dứt lệnh đó nếu rủi ro của Pledge Coin tăng đột ngột. Chúng tôi sẽ chấm dứt như sau: hệ thống sẽ tự động khấu trừ tất cả số tiền còn thiếu từ tài khoản giao ngay của Người dùng, bao gồm cả tiền gốc và lãi) và trả lại Pledge Coin vào tài khoản giao ngay của Người dùng; nhưng nếu số tiền trong tài khoản giao ngay không đủ, việc giao hàng bắt buộc sẽ được thực thi tự động.